„СофтКонсултГруп” ООД обявява Процедура за избор с Публична покана с предмет:

„Доставка и внедряване на интегрирана софтуерна платформа за цялостно управление на бизнес процесите в СофтКонсултГруп” ООД

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Поканата и документацията по процедурата може да намерите на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details или да свалите тук.