eu_project_logo_01

На 13.03.2017г. „СофтКонсултГруп” ООД сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0612-C01, по процедура BG16RFOP002-2.002 – „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Проектът ще се осъществи в гр. София, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

Начало на проекта: 13.03.2017г.

Край на проекта: 13.09.2018г.

 

Обща стойност на допустимите разходи по проекта: 515 100,00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 360 570,00 лв., от които 305 532,50 лв. европейско и 53 917,50 лв. национално съфинансиране;

Собствено съфинансиране: 154 530,00лв

 

Наименование на проекта: „Развитие на управленския капацитет на СофтКонсултГруп ООД“.

 

Общата цел на проекта, е устойчиво повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на СофтКонсултГруп ООД, чрез внедряване и използване на интегрирана софтуерна платформа за управление на бизнеса.

 

Специфични цели:

  • Подобряване на управленския капацитет чрез внедряване на интегрирана софтуерна платформа за управление на бизнес процесите.
  • Повишаване на производителността и експортния потенциал.

 

Така дефинираните обща и специфични цели на проекта, са в пълно съответствие с целите на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., както и с целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 – „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

 

Реализирането на проекта ще допринесе за:

  • Разширяване на технологичните възможности и повишаване на производствения капацитет на дружеството, както и за повишаване на качеството и намаляване на себестойността на готовата продукция
  • Повишаване на ефективността на производствените разходи, повишаване на приходите от продажби и цялостно нарастване на рентабилността;
  • Опазване на околната среда посредством по-ефективно използване на ресурсите и управление на отпадъците.

 

Всички услуги и доставки по проекта, ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедура BG16RFOP002-2.002 “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” и Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

 

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект №BG16RFOP002-2.002-0612Развитие на управленския капацитет на „СофтКонсултГруп” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.